Eetikakoodeks

 • Eesti Tõlkebüroode Liidu (edaspidi Liit) liikmesbüroos teevad tõlkeid kompetentsed tõlkijad. Liikmesbürood võtavad vastu vaid tellimusi, mida nad on suutelised täitma professionaalsel tasemel ja mille mahud vastavad nendel olemasolevatele ressurssidele.

 • Liikmesbüroo on kohustatud tagama, et tema töötajad, alltöövõtjad, konsultandid, esindajad ja kõik teised tellimuste täitmisega seotud isikud hoiavad konfidentsiaalsena mis tahes informatsiooni praeguste või endiste klientide kohta ning tõlketöös sisalduvat informatsiooni kolmanda isiku kohta, mis on neile teatavaks saanud seoses teenuste osutamisega, ega kasuta nimetatud informatsiooni ühelgi eesmärgil, mis ei ole otseselt seotud teenuse osutamisega.

 • Liikmesbürood hoiavad konfidentsiaalsena igasugust informatsiooni Liidu praeguste või endiste liikmete kohta, mis on neile teatavaks saanud seoses Liidus osalemisega, ega kasuta seda informatsiooni ühelgi eesmärgil, mis võiks kahjustada teisi Liidu liikmeid.

 • Liikmesbürood ei kritiseeri põhjendamatult teiste liikmete tööd ning ei tegele teiste liikmete klientide ja töötajate teadlikult aktiivse värbamisega/ülevõtmisega.

 • Praeguste ja endiste klientidega, Liidu liikmetega, teiste tõlkeettevõtetega ning avalikkusega suhetes juhinduvad Liidu liikmed heast tavast ja säilitavad erapooletu suhtumise.

 • Liidu liikmed ei avalda eksitavat reklaami ega esita valeandmeid ennast tutvustavates materjalides.

 • Liidu liikmed ei esine Liidu nimel isiklike avaldustega ega avalda ühiselt koostatud dokumente oma nime all.

 • Liidu liikmed ei osale tegevuses, mis kahjustab Liidu mainet ja huvisid.

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Reelika Jakubovski

  Reelika Jakubovski

  Luisa Tõlkebüroo, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Soome keele filoloog ja peagi mentorite koja liige Reelika on olnud tõlkeäris tegev juba 1995. aastast. Nagu Luisa kõik neli juhatuse liiget, alustas ka Reelika projektijuhina, mis lõi baasi laialdasele turu tundmisele ja tunnetamisele. Reelika on väga hea kliendisuhte hoidja, meeskonnajuht ning arendustegevuste genereerija. Reelika oli ka üks aktiivsemate tõlkebüroode ehk Eesti Tõlkebüroode Liidu kokkukutsujatest. Täna tegeleb Reelika Luisa sisearendusete ja välisosakonna juhtimisega, millega kaasneb iseeneslikult mõnus õhkkond kogu Luisas.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Interlex OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. 2012. aastal alustas Kadri projektijuhina tööd tõlkebüroos Grata ja täna tegutseb ta samal ametikohtal edasi Interlexis. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.