Mida silmas pidada tõlke tellimisel

Tõlkepartneri valimine võib olla keeruline protsess. Et tõlge oleks kvaliteetne ja ladus, peab tõlkija teemat hästi valdama, olema tugev nii lähte- kui ka sihtkeeles ning kinni pidama tähtaegadest.
Eesti Tõlkebüroode Liit (ETBL) on loodud selleks, et korrastada Eesti tõlketurgu ning koondada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks tõsiseltvõetavad ja vastutustundlikud tõlketeenusepakkujad. Nii on inimestel tõlkepartnerit hõlpsam valida. Meie üks eesmärke on pidevalt täiustada tõlketeenust ning arendada tõlke kvaliteeti ja klienditeenindust oma liikmesbüroodes. Samuti soovime tõsta klientide teadlikkust tõlketeenuse valdkonnast.

Tõlkebüroo kasutamise eelised

ETBLi kuuluvates tõlkebüroodes kaasatakse tõlkimisse mitu inimest. Esimesena tegeleb tekstiga projektijuht, kes hindab töö mahtu ja keerukust, valib teemale sobiliku tõlkija ja toimetaja ning pakub kaasatud meeskonda arvestades kliendile välja töö üleandmise tähtaja ja hinna. Seejärel asub tööle tõlkija, kes vajadust mööda konsulteerib terminoloogiga, ja pärast seda keeletoimetaja, kelle hooleks jääb teksti lõplik viimistlemine. Kui tarvis, võetakse appi ka tehniline toimetaja, kes vormindab teksti kliendile sobivaks. Selline töö käik võimaldab eksimuste hulka minimeerida ja tagada kliendi suurema rahulolu.

Tõlkebüroode eelis on ka see, et klient saab vajaduse korral kontorisse kohapeale tulla ja oma tõlkevajadusi projektijuhi või tõlkekorraldajaga pikemalt arutada. Heas tõlkebüroos vastatakse tööajal operatiivselt ka telefonile ja meilidele.

Tõlkele kuluv aeg

Hea tõlge nõuab aega! Viie lehekülje tõlkimiseks ja toimetamiseks kulub keskmiselt üks päev. Üldkeelsete ja lihtsamate tekstide tähtaeg on enamasti lühem kui valdkonnaspetsiifiliste tõlgete puhul, kus sobivaid tõlkijaid on vähem. Sama kehtib ka haruldaste keelesuundade puhul, kus terve Eesti peale ongi vaid üksikud tõlkijad. Kui tõlkesse antav tekst pole veel päris valmis, kuid tõlkesoov on kindel ja maht suur, on mõistlik juba varakult tõlkebürooga ühendust võtta, et projektijuht saaks meeskonna aegsasti ette valmistada.

Proovige vältida kiirtöö (üle viie lehekülje päevas) tellimist. Kiirtöö on siiski kiiruga tehtud töö!

Tõlke eesmärk, maht ja hind

Spetsiifiliste tekstide puhul soovitame tekstiga kaasa anda ka näidismaterjal ja võimaluse korral terminisoovitused ning selgitada tõlke täpset eesmärki ja sihtrühma. Nii saab kindel olla, et tõlkija töö vastab teie vajadustele ja soovidele. Samas peab valmis olema ka selleks, et sobiv stiil ja sõnavara kujunevad välja alles pärast mitut tõlkeprojekti tänu kliendi, projektijuhi ja tõlkija aktiivsele koostööle.

Tõlketööstuses arvestatakse teksti pikkust tähemärkide või sõnade arvu. Standardlehekülg sisaldab keskmiselt 1800 tähemärki koos tühikutega, sõnade arv ühel leheküljel on keeliti erinev. Näiteks eesti keeles on ühel leheküljel keskmiselt 240 sõna, inglise keeles aga 300. Kui tõlkemahtu arvestatakse tähemärkide järgi, arvestatakse tõlketöö hinda valmistõlke eeldatava mahu põhjal. Eesti keelest teise keelde tõlkides laieneb tekst enamasti umbes 20 protsenti ja lõppmahu saamiseks tuleb teksti algmaht 1,2-ga korrutada. Kui mahtu arvestatakse sõnade põhjal, siis laienemist ei arvestata.

Enne tõlketöö tellimist peaks tellija võtma projektijuhilt hinnapakkumuse ning tegema kindlaks, mida pakutav hind täpselt sisaldab ja kas sellele lisandub juurdehindlus, näiteks erialatekstide keerukuse või reklaamtekstide nõudlikkuse tõttu.

Kinnitatud tõlked ja muud lisateenused

Kõikidel tõlkebüroodel on võimalus tõlgitud dokumente notariaalselt kinnitada, kui see on vajalik. 1. jaanuarist 2015 on eesti keelest võõrkeelde tõlgitud dokumentide ametliku kinnitamise õigus antud vaid vandetõlkidele (seni oli ka notaritel). Kui dokument on vaja tõlkida võõrkeelde, mille tarvis Eestis pole ühtegi vandetõlki, siis tuleb tõlge eesti keelest võõrkeelde teha dokumenti vastuvõtvas riigis või tõlkida dokument esmalt Eestis mõnda enim kasutatavasse keelde (nt inglise, saksa, vene) ja seejärel vajalikku võõrkeelde. Võõrkeelest eesti keelde tõlgitud dokumentide puhul võivad notarid kinnitada tõlkija allkirja õigsust kuni 2020. aastani, kui see pädevus antakse ainult vandetõlkidele.

Alati ei pea tõlgitud dokumenti kinnitama vandetõlk või notar, võib piisata ka tõlkebüroo kinnitusest. Kõik oleneb tõlke otstarbest ja dokumendi liigist. Osa perekonnaseisuaktide väljavõtteid (sünni-, abielu- ja abielulahutuse tunnistus) väljastatakse perekonnaseisuasutustes mitmekeelsena (inglise, saksa või prantsuse keeles) ning neid aktsepteeritakse välisriigis apostillita.

Kindlasti tuleb arvestada, et dokumentide tõlkimisel kehtib range kord. Kui teie dokumendi originaalis on sisse jäänud mõni viga (valesti kirjutatud nimi, sünniaasta jne), siis tuleb arvestada, et tõlkijal ei ole õigust parandada dokumendis esinevaid vigu. Soovitatav on enne tõlkebüroosse esitamist dokumendid tähelepanelikult üle kontrollida ja vajaduse korral uut korrektset dokumenti taotleda.

Mõni büroo pakub peale tõlke- ja toimetamistööde ka teksti edasise töötlemisega seonduvaid teenuseid, nagu kirjastamis-, kujundamis- ja multimeediatööd. Samuti saab tellida terve kodulehe lokaliseerimist, reklaamtekstide koostamist, videosubtiitrite lisamist, sünkroon- ja järeltõlget, võõrkeelsete tekstide sisselugemist helifailina jms. Tõlketöid väljastatakse kliendile sobivas vormis, kuid valdavalt toimub see meili teel.

Turvaline tõlkimine

Klientide ja tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse tagamine on iga töö korral tõlkebüroodes enesestmõistetav. Bürood on oma tõlkijatega sõlminud lepingu, milles on kirjas ka säte, et tõlketööde sisu ei tohi avaldada kolmandatele isikutele. Vajaduse korral sõlmivad bürood klientidega ka spetsiaalseid konfidentsiaalsuslepinguid ja rakendavad materjalide salastamiseks lisaturvameetmeid. Seetõttu ei pea klient iial muretsema, et tema firmasaladused tõlkebüroos tõlkimise käigus lekivad.

Tõlkimiseni!

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Reelika Jakubovski

  Reelika Jakubovski

  Luisa Tõlkebüroo, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Soome keele filoloog ja peagi mentorite koja liige Reelika on olnud tõlkeäris tegev juba 1995. aastast. Nagu Luisa kõik neli juhatuse liiget, alustas ka Reelika projektijuhina, mis lõi baasi laialdasele turu tundmisele ja tunnetamisele. Reelika on väga hea kliendisuhte hoidja, meeskonnajuht ning arendustegevuste genereerija. Reelika oli ka üks aktiivsemate tõlkebüroode ehk Eesti Tõlkebüroode Liidu kokkukutsujatest. Täna tegeleb Reelika Luisa sisearendusete ja välisosakonna juhtimisega, millega kaasneb iseeneslikult mõnus õhkkond kogu Luisas.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Interlex OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. 2012. aastal alustas Kadri projektijuhina tööd tõlkebüroos Grata ja täna tegutseb ta samal ametikohtal edasi Interlexis. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.