Mõisted

Tõlkebüroo on tõlketeenust osutav äriühing, kus tõlketegevus moodustab tervikliku professionaalse protsessi, mis lisaks tõlketeenusele hõlmab ka tugiteenuseid.

Tõlkebüroo tunnused:

 • on Eesti Vabariigi seaduste kohaselt registreeritud äriühinguna, põhitegevusala on tõlketeenuse osutamine
 • tegutseb büroopinnal või on muul viisil klientidele nende tööajal pidevalt kättesaadav
 • olemas on põhikohaga töötajad, tööprotsessi pidevus on tagatud üksikutest töötajatest sõltumata, põhiosa tõlgetest ei teosta omanik
 • kasutab professionaalset varustust
 • igapäevases asjaajamises ja tõlketöös rakendab meetmeid tõlkekvaliteedi tagamiseks.

Tõlketeenus kujutab endast kliendi konkreetsele eesmärgile suunatud tõlkimisprotsessi, mille väljundiks on kas suuline või kirjalik tõlge.

Kirjaliku tõlke teenus hõlmab peale tõlkimise enamasti ka tõlketeksti korrektuuri või toimetamist teise isiku poolt ning väljastusülevaatust.

Kirjaliku tõlkimise saab üldjoontes jagada kahte valdkonda: ilukirjandustõlge ja tarbetõlge.

Tarbetõlge - lähtekeeles esitatud teave väljendatuna sihtkeeles. Tõlkebüroode osutatav tõlketeenus kujutab endast eelkõige tarbetõlget, mis hõlmab laiahaardelist teemaderingi (ärikirjavahetusest kuni ülispetsiifiliste erialatekstideni) ning mille esitamisstiil ja -täpsus sõltuvad kliendi määratavast tõlketeksti kasutuseesmärgist.

Tarbetõlke kasutamise eesmärk

 • informatiivne
 • publitseerimine, sh reklaamtekstid
 • dokumendina, sh avalikud dokumendid, lepingud, patendid
 • muu, mida tõlkija peaks tõlke teostamiseks teadma.

Tõlk - teeb suulist tõlget.

Tõlkija - teeb kirjalikku tõlget.

Tõlkebürood kasutavad tõlketeenuse osutamiseks nende poolt kontrollitud ja asjakohase väljaõppe saanud tõlke/tõlkijaid, kelle töö sisulise kvaliteedi üle teostatakse pidevat järelevalvet.

Algtekst - tõlketeenuse tellija esitatud tekst, mis on vaja tõlkida teise keelde.

Tõlketekst - sihtkeelde tõlgitud algtekst.

Lähtekeel - keel, milles algtekst esitatakse.

Sihtkeel - keel, millesse tekst tõlgitakse.

Väljastusülevaatus - tõlketeksti üldine kontrollimine, et

 • kliendile üleantav tõlketekst vastab tema soovitud vormingule ja viimistlusastmele
 • selle vormistus on korrektne, kõik algteksti osad tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged.

Korrektuur - tõlketeksti ülelugemine teise inimese poolt eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust.

Toimetamine - tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine.

1. Sisuline toimetamine - kontrollitakse, et algteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus ühtne.

2. Erialane toimetamine - tõlketeksti kontrollitakse terminite õige ja asjakohase kasutamise seisukohast.

Tugiteenused - tõlkebüroo poolt tõlketeenusele lisaks pakutavad ja töö kvaliteedi tagamisele suunatud teenused: sõnaloendite ja tõlkemälude koostamine, terminoloogia väljatöötamine, konsultatsioonid keelelistes ja erialastes küsimustes, lokaliseerimine, printimine, andmekandjale kirjutamine, teksti trükieelne ülevaatus, küljendamine, kujundamine, kirjastamine jne.

Lokaliseerimine - tõlketeksti olulisel määral kohandamine lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonda arvestades.

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Grata OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. Alates 2012. aastast on Kadri olnud Grata tõlkebüroos projektijuht. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.

 • Kaspar Kaup

  Kaspar Kaup

  Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Kaspar on sotsioloogia taustaga, ent õppinud ka tehnoloogia valitsemist. Tõlkevallas on ta tegutsenud alates aastast 2007. Alustanud vabakutselise tõlkijana, sai temast peagi projektijuht. Alates 2014. aastast on ta töötanud tõlkebüroos Tiido ja Partnerid Keeleagentuur. Ta tegeleb nii projektide juhtimise kui ka teiste projektijuhtide aitamisega ning vastutab tõlketarkvarade ja projektijuhtimissüsteeme hõlmavate protsesside eest.