Teave liitu astujale

Eesti Tõlkebüroode Liidu (ETBL) liikmeks saamist võib taotleda iga tõlketeenust osutav ettevõte, kelle eesmärgid ühtivad liidu eesmärkidega.
ETBLi liikme ärieetiline käitumine peab olema korrektne ja majandustegevus usaldusväärne.

ETBLi liikmesettevõte on tõlketeenusepakkujana reaalselt töötanud vähemalt kolm aastat, tegutsedes ärinime või registreeritud kaubamärgi all. Kui ettevõttel on rohkem tegevusalasid, siis peab tõlketeenuste maht moodustama vähemalt 70 protsenti aastakäibest.

Liidu liikmemaks on 0,08% liikme eelmise majandusaasta kinnitatud käibest, minimaalselt 200 eurot ja maksimaalselt 1200 eurot.

Et saada ETBLi liikmeks, peab taotleja esitama liidu juhatusele vabas vormis sooviavalduse ja ankeedi ettevõtte andmetega, vastuvõtmise otsustab juhatuse soovitusel üldkoosolek.

Ankeedi saate alla laadida siit

Eesti Tõlkebüroode Liidu (ETBLi) Kaasliikme määratlus

Kaasliikme staatus on ette nähtud ettevalmistava etapina enne täisliikmeks vastuvõtmist. Eesti Tõlkebüroode Liidu kaasliikmeks saamist võib taotleda iga tõlketeenust osutav ettevõte, kelle näitajad suuremas osas vastavad liikmesbüroode põhitunnustele ning kes on huvitatud oma ettevõtte arendamisest nendele nõuetele vastavaks. Kui teatud aja jooksul (reeglina üks aasta) on kaasliige viinud oma tegevuse vastavusse ETBLi Liikmetele esitatavate nõuetega, on tal õigus taotleda liikmestaatust. Kaasliige on assotsieerunud liige, kellel on piiratud õigused ja kohustused.

ETBLi Kaasliikme täiendavad kohustused:

    lähendada oma tegevust kvaliteedistandardis kehtestatud nõuetele
    viia tõlkebüroo töö vastavusse liidu liikmete töökorraldusele esitatud nõuetega
    tutvustada oma personalile Liidu tööpõhimõtteid ja dokumentatsiooni.

ETBLi Kaasliikme õigused:

    osaleda üldises postiloendis toimuvatel aruteludel
    osaleda komisjonide töös
    osaleda Liidu üritustel
    saada teavet liidusiseste dokumentide või liidule saabunud info kohta
    osaleda Üldkoosolekul
    osaleda hääletamisel liidu üldise töökorraldusega seotud küsimustes
    osaleda Liidu ühistes projektides juhatuse määratud ulatuses.

Kaasliikmel puudub hääleõigus põhikirja muutmise küsimustes ja teda ei saa valida liidu juhtorganitesse ega nõukogudesse. Kaasliiget võidakse juhatuse otsusel üldkoosoleku mõne päevakorrapunkti arutelule mitte kutsuda.

Kaasliikmeks vastuvõtmine toimub taotleja poolt Liidu juhatusele esitatava sooviavalduse alusel, vastuvõtmise otsustab Juhatuse soovitusel Üldkoosolek.

Täisliikme staatuse taotlejal ei tohi olla maksehäireregistris kajastuvaid maksehäireid vähemalt aastase perioodi vältel enne liikmestaatuse taotlemist. Tõlkebüroo eelmise kolme tegevusaasta aastaaruanded peavad olema korrektsed ja sisu usaldusväärne. Samuti ei tohi taotlejale olla esitatud pankrotihoiatust.

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Reelika Jakubovski

  Reelika Jakubovski

  Luisa Tõlkebüroo, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Soome keele filoloog ja peagi mentorite koja liige Reelika on olnud tõlkeäris tegev juba 1995. aastast. Nagu Luisa kõik neli juhatuse liiget, alustas ka Reelika projektijuhina, mis lõi baasi laialdasele turu tundmisele ja tunnetamisele. Reelika on väga hea kliendisuhte hoidja, meeskonnajuht ning arendustegevuste genereerija. Reelika oli ka üks aktiivsemate tõlkebüroode ehk Eesti Tõlkebüroode Liidu kokkukutsujatest. Täna tegeleb Reelika Luisa sisearendusete ja välisosakonna juhtimisega, millega kaasneb iseeneslikult mõnus õhkkond kogu Luisas.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Interlex OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. 2012. aastal alustas Kadri projektijuhina tööd tõlkebüroos Grata ja täna tegutseb ta samal ametikohtal edasi Interlexis. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.