Kes on vandetõlk ja mis on vandetõlge?

Alates 1. jaanuarist 2015. aastast jõustus seadusemuudatus, mille raames võivad ametlikke tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha vaid vandetõlgid.
 

Kes on vandetõlk?

 
Vandetõlk on isik, kes osutab ametlikku dokumentide tõlkimise teenust. Vandetõlgi oskused on riiklikult kontrollitud ja vandetõlgiks saamiseks tuleb sooritada üsnagi keeruline eksam. Justiitsminister annab eksami sooritanud isikule vandetõlgi kutse ja väljastab talle vandetõlgi kutsetunnistuse.
 
Vandetõlgi tõlke ja notariaalselt kinnitatud tõlke erinevus
Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning lisab sellele oma allkirja ja pitseri. Erinevalt vandetõlgist kinnitab notar tavaliselt üksnes tõlkija allkirja õigsust. Notar ei kontrolli tõlke kvaliteeti ega õigsust ning ei vastuta selle eest.
 

Vandetõlgi teenused

 
Vandetõlk
  • tõlgib dokumente (vandetõlgi tõlge);
  • kinnitab vajaduse korral tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust;
  • kinnitab vajaduse korral arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust saadud tõlgitava dokumendi väljatrüki õigsust;
  • peab oma kutsetegevuse raames nõustama isikuid dokumentide tõlkimisega seotud küsimustes;
  • korraldab isiku soovil oma kutsetegevuse raames tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamise notari poolt.
Vandetõlgi tasu on kokkuleppeline ehk see ei ole seaduses kindlaks määratud!
 

Kuidas toimida, kui on tarvis ametlikku tõlget (nt dokumendid ülikooli sisseastumiseks välisriigis)?

 
Ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis on vaja rahvusvaheliselt tunnustatud tõestust dokumendi ehtsuse kohta. Selleks tuleb dokument legaliseerida või kinnitada tunnistusega (apostilliga), kui välislepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Rohkem infot selle kohta leiate välisministeeriumi kodulehelt. Kui selgub, et dokument on vaja kinnitada apostilliga, tuleb seda kindlasti teha enne dokumendi tõlkimist!
 
Kui selgub, et dokument on vaja legaliseerida, tuleb enne see tõlkida ja siis legaliseerida. Dokumendi tõlgib võõrkeelde vandetõlk. Vandetõlk vajab selleks originaaldokumenti. Tõlke kinnitab vandetõlk pitseriga. 
 
Vandetõlgi seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013001?leiaKehtiv
Vandetõlgi määrustik  https://www.riigiteataja.ee/akt/107022014012?leiaKehtiv
 

 
15. märts 2016
Janika Kibus
tegevjuht (kuni obtoober 2016)
Sunny Galandrex Tõlkebüroo«Tagasi