Mida silmas pidada tõlke tellimisel

Tõlkepartneri valimine võib olla keeruline protsess. Et tõlge oleks kvaliteetne ja ladus, peab tõlkija teemat hästi valdama, olema tugev nii lähte- kui ka sihtkeeles ning kinni pidama tähtaegadest.

Tõlkebüroo kasutamise eelised

Tõlkimine on tänapäeval muutunud väga tehnoloogiliseks ja tõlkeprotsessi on kaasatud mitmed inimesed.

Esimesena tegeleb tekstiga projektijuht, kes hindab töö mahtu ja keerukust, valib teemale sobiliku meeskonna (tõlkija, keeletoimetaja, tehniline toimetaja, vajadusel terminoloog). ETBLi büroodes on kasutusel kõige ajakohasemad tõlketehnoloogiad ja tõlkehaldustarkvarad, mis võimaldavad tõlkeprotsessi sujuvamaks muuta ja aidata säilitada tõlketeksti ühtset stiili ja terminoloogiat. Samuti aitab see kokku hoida kliendi aega ja raha.

Selline töö käik võimaldab eksimuste hulka minimeerida ja tagada tõlketeksti parem kvaliteet.

Tõlkele kuluv aeg

Hea tõlge nõuab aega! Viie lehekülje tõlkimiseks ja toimetamiseks kulub keskmiselt üks päev. Üldkeelsete ja lihtsamate tekstide tähtaeg on enamasti lühem kui valdkonnaspetsiifiliste tõlgete puhul, kus sobivaid tõlkijaid on vähem. Sama kehtib ka haruldaste keelesuundade puhul. Kui tõlkesse antav tekst pole veel päris valmis, kuid tõlkesoov on kindel ja maht suur, on mõistlik juba varakult tõlkebürooga ühendust võtta, et projektijuht saaks nõustada klienti ja aegsasti ette valmistada tõlkemeeskonna.

Tõlke eesmärk, maht ja hind

Spetsiifiliste tekstide puhul soovitame tekstiga kaasa anda ka näidismaterjal ja võimaluse korral terminisoovitused ning selgitada tõlke täpset eesmärki ja sihtrühma. Nii saab kindel olla, et tõlkija töö vastab teie vajadustele ja soovidele. Samas peab valmis olema ka selleks, et sobiv stiil ja sõnavara kujunevad välja alles pärast mitut tõlkeprojekti tänu kliendi, projektijuhi ja tõlkija aktiivsele koostööle.

Tõlketööstuses arvestatakse teksti pikkust tähemärkide või sõnade arvu. Standardlehekülg sisaldab keskmiselt 1800 tähemärki koos tühikutega, sõnade arv ühel leheküljel on keeliti erinev. Näiteks eesti keeles on ühel leheküljel keskmiselt 240 sõna, inglise keeles aga 300. Kui tõlkemahtu arvestatakse tähemärkide järgi, arvestatakse tõlketöö hinda valmistõlke eeldatava mahu põhjal. Eesti keelest teise keelde tõlkides laieneb tekst enamasti umbes 20 protsenti ja lõppmahu saamiseks tuleb teksti algmaht 1,2-ga korrutada. Kui mahtu arvestatakse sõnade põhjal, siis laienemist ei arvestata.

Enne tõlketöö tellimist peaks tellija võtma projektijuhilt hinnapakkumuse ning tegema kindlaks, mida pakutav hind täpselt sisaldab.

Sõltuvalt büroo tööspetsiifikast on võimalik tellida ka palju muid keelega seonduvaid teenused: vandetõlked, kirjastamis-, kujundamis- ja multimeediatööd. Samuti saab tellida masintõlke järeltoimetamist, AI tekstide keeletoimetamist, kodulehe lokaliseerimist, reklaamtekstide koostamist, videosubtiitrite lisamist, sünkroon- ja järeltõlget, võõrkeelsete tekstide sisselugemist helifailina jms. 

Turvaline tõlkimine

Klientide ja tõlgitavate tekstide konfidentsiaalsuse tagamine on iga töö korral tõlkebüroodes enesestmõistetav. Bürood on oma tõlkijatega sõlminud lepingu, milles on kirjas ka säte, et tõlketööde sisu ei tohi avaldada kolmandatele isikutele. Vajaduse korral sõlmivad bürood klientidega ka spetsiaalseid konfidentsiaalsuslepinguid ja rakendavad materjalide salastamiseks lisaturvameetmeid. 

Tõlkimiseni!