Teave liitu astujale

Eesti Tõlkebüroode Liidu (ETBL) liikmeks saamist võib taotleda iga tõlketeenust osutav ettevõte, kelle eesmärgid ühtivad liidu eesmärkidega. ETBLi liikme ärieetiline käitumine peab olema korrektne ja majandustegevus usaldusväärne.

ETBLi liikmesettevõte on tõlketeenusepakkujana reaalselt töötanud vähemalt kolm aastat, tegutsedes ärinime või registreeritud kaubamärgi all. Kui ettevõttel on rohkem tegevusalasid, siis peab tõlketeenuste maht moodustama vähemalt 70 protsenti aastakäibest.

Et saada ETBLi liikmeks, peab taotleja esitama liidu juhatusele vabas vormis sooviavalduse, vastuvõtmise otsustab juhatuse soovitusel üldkoosolek.

Eesti Tõlkebüroode Liidu (ETBLi) Kaasliikme määratlus

Kaasliikme staatus on ette nähtud ettevalmistava etapina enne täisliikmeks vastuvõtmist. Eesti Tõlkebüroode Liidu kaasliikmeks saamist võib taotleda iga tõlketeenust osutav ettevõte, kelle näitajad suuremas osas vastavad liikmesbüroode põhitunnustele ning kes on huvitatud oma ettevõtte arendamisest nendele nõuetele vastavaks. Kui teatud aja jooksul on kaasliige viinud oma tegevuse vastavusse ETBLi Liikmetele esitatavate nõuetega, on tal õigus taotleda liikmestaatust. Kaasliige on assotsieerunud liige, kellel on piiratud õigused ja kohustused.

ETBLi Kaasliikme täiendavad kohustused:

    lähendada oma tegevust kvaliteedistandardis kehtestatud nõuetele
    viia tõlkebüroo töö vastavusse liidu liikmete töökorraldusele esitatud nõuetega
    tutvustada oma personalile Liidu tööpõhimõtteid ja dokumentatsiooni.

ETBLi Kaasliikme õigused:

    osaleda üldises postiloendis toimuvatel aruteludel
    osaleda komisjonide töös
    osaleda Liidu üritustel
    saada teavet liidusiseste dokumentide või liidule saabunud info kohta
    osaleda Üldkoosolekul
    osaleda hääletamisel liidu üldise töökorraldusega seotud küsimustes
    osaleda Liidu ühistes projektides juhatuse määratud ulatuses.

Kaasliikmel puudub hääleõigus põhikirja muutmise küsimustes ja teda ei saa valida liidu juhtorganitesse ega nõukogudesse. Kaasliiget võidakse juhatuse otsusel üldkoosoleku mõne päevakorrapunkti arutelule mitte kutsuda.

Kaasliikmeks vastuvõtmine toimub taotleja poolt Liidu juhatusele esitatava sooviavalduse alusel, vastuvõtmise otsustab Juhatuse soovitusel Üldkoosolek.

Täisliikme staatuse taotlejal ei tohi olla maksehäireregistris kajastuvaid maksehäireid. Tõlkebüroo eelmise kolme tegevusaasta aastaaruanded peavad olema esitatud. Samuti ei tohi taotlejale olla esitatud pankrotihoiatust.