Tõlkida või mitte... luksus või vajadus?

Ly Tiido-Nurmetalo, juhatuse liige

Tõlkebüroo NEON | Tiido ja Partnerid Keeleagentuur

Käesolevas artiklis selgitame, miks on tõlkimine globaalses ettevõtlusruumis vajalik ning kuidas valida endale õige tõlkepartner.

Kuigi Eestis leidub veel tänagi välismaiseid tooteid ja rahvusvahelisi teenuseid, mille kasutusjuhendite, kirjelduste või muu seonduva dokumentatsiooni tõlkimisega pole vaeva nähtud, jõuab üha enam jätkusuutlikkusele orienteeritud ettevõtete teadvusesse arusaam, et tõlkimine on eduka turundustegevuse oluline komponent.

RAHVUSVAHELINE ÄRIKESKKOND EELDAB TÕLKIMIST

Igasuguse teenuse või toote müümine ja turustamine, olgu see siis kodumaisel või välisturul, eeldab sihtgrupile suunatud selget kuvandit sellest, mida soovitakse müüa. Kuvand võib olla nii visuaalne kui ka verbaalne. Verbaalse ehk sõnalise kuvandi üks oluline komponent on turundustekstide tõlkimine. Tõlgitakse väga erinevaid turundus- ja müügitegevuses vajalikke materjale nagu reklaamvoldikud, flaierid, brošüürid, mis sisaldavad teavet Teie toote või teenuse kohta; tootekataloogid, kodulehed, e-poed jms. Tõlkimine on vajalik eelkõige toodete ja kaupade edukaks läbimüügiks erinevatel sihtturgudel. Klient peab aru saama, mida ta tarbib ja kuidas seda tarbida. Ideaalis...

LOKALISEERIMINE EHK SIHTTURU JAOKS KOHANDATUD TÕLGE

Tänapäeval suhtutakse tõlkimisse üldjuhul ikka veel kui tegevusse, millega saab igaüks ise hakkama ning seda tellitakse vaid äärmisel vajadusel. Tihti liiga hilja ja kiirustades alles siis, kui avastatakse, et ise ikka hästi ei jõua. Samas on tõlkimine arenenud iseseisvaks tööstusharuks, millele ennustatakse lähiaastatel jätkuvat kasvu.

Professionaalne turundustõlge on terminoloogiliselt täpne, keeleliselt sorav ja selge ning lähtub vastava sihtturu tarbija kultuurilisest taustast ja tarbimiskäitumisest. Tõlkemaailmas nimetatakse seda lokaliseerimiseks (localization). Loomulikult on lokaliseerimise kõrval võimalik tellida ka teist liiki tõlkeid nagu nn tehniline tõlge (kasutusjuhendid, käsiraamatud) ja juriidiline tõlge (lepingud, tõendid, aruanded).  Kõik lähtuvalt kliendi vajadusest. Tuleb leida vaid õige tõlkepartner, kes on kvalifitseeritud tõlkima just teile vajalikke materjale.

KUIDAS VALIDA TÕLKEPARTNERIT

Head tõlked tagavad Teie tootele või teenusele edu, toetades sealjuures ka muud turundustegevust, samas kui ebakvaliteetsed tõlked võivad kahjustada nii Teie ettevõtte mainet kui ka Teie toote edasist edu. Kuidas siis ikkagi valida endale tõlkepartnerit?

Igaühele meist on selge, et kiirustades ja odavalt head nahka ei saa, kuid internetis surfates leiab üle saja tõlkebüroo, mille vahel raske orienteeruda, mistõttu ongi kõige lihtsam visata kulli ja kirja ning vaadata, kes teeb odavalt ja kiiresti. See toimib hästi nende ettevõtete puhul, kes ei vaja tõlketeenust järjepidevalt ja kelle ettevõtte edukus ei sõltu otseselt tõlketeksti kvaliteedist.

Nendele, kel on aga tõsi taga ja ettevõtte edasine areng silme ees, anname siinkohal mõned soovitused tõlkepartneri valikuks. Olgu tegemist tõlkebüroo või vabakutselise tõlkijaga, nõudmised lähtuvad kliendi vajadustest. Tõlkepartneri valikul on olulised järgmised aspektid:

-          TAUST JA USALDUSVÄÄRSUS

Tegemist on usaldusväärse ja stabiilse teenuse osutajaga, kes suudab tagada Teie tellimuste täitmise vastavalt Teie nõudmistele ja ootustele; tal on väljakujunenud protseduurid ja võrgustik ka võimalike tellimuste täitmist takistavate asjaolude kiireks kõrvaldamiseks ning tellimuste edukaks täitmiseks;

-          KOMPETENTS JA KVALIFIKATSIOON

Teenuse osutajal on tõlketeenuse osutamiseks olemas kvalifitseeritud töötajad, kes valdavad vajalikku võõrkeelt, erialast terminoloogiat ja keelekasutust ning tunnevad sihtturu kultuuri omapära;

-          KVALITEET JA KIIRUS

Teenuse osutajal on ressursid, et tagada kvaliteetsed tõlked, st lisaks tõlkimisele on võimalik tõlkeid ka sisuliselt toimetada ja teha keelekorrektuur; ta kasutab kaasaegset tõlketarkvara, mis kindlustab kliendi tõlgete sisulise ühtsuse ja terminoloogilise järjepidevuse;

-          UNIVERSAALSUS

Teenuse osutaja suudab pakkuda lisaks ühe keelepaari tõlkimisele ka muid sellega seotud lisa- ja tugiteenuseid, nagu tõlked paljudes Teile vajalikes eri keelepaarides (nt eesti-inglise, saksa-eesti); tõlgete sisuline toimetamine, keelekorrektuur, küljendamine-kujundamine, Teie kirjutatud tekstide keelekorrektuur, reklaam- ehk turundusmaterjalide tõlkimine, lokaliseerimine (reklaammaterjalide muutmine tõlkimisel sihtturule sobivaks).

-          KVALITEEDI JA HINNA SUHE

Paindliku ja operatiivse teeninduse ja kvaliteetse teenuse eest ei tohiks karta maksta korralikku tasu. Odavteenuse pakkujad näpistavad oma tulu ühe või teise töölõigu arvelt, mis mõjutab tõlke lõppkvaliteeti. Samuti ei pruugi Teie kliendikonto odavat teenust müüva tõlkepartneri juures olla nii hästi hoolitsetud. Tuleb meeles pidada, et lisaks tõlkimisele ja toimetamisele sisaldub hinnas muu hulgas veel projektijuhtimine, tõlketarkvara haldamine ning tõlkemälude ja terminibaasi pidev korrashoid.

Kui Teie tõlkemahud pole väga suured, siis piisab ühest stabiilsest tõlkepartnerist, kes tunneb Teie tegevusvaldkonna spetsiifikat. Suurte tõlkemahtude puhul ning keerukate keelekombinatsioonide ja mitmesuguste erilahenduste teenindamiseks on aga alati mugavam omada paari teenuse osutajat, kes suudavad teenindada kõiki Teie tõlkevajadusi sõltumata teksti eripärast, keelesuunast, kiirusest või muudest asjaoludest.

Klient lähtub valikul eelkõige oma vajadustest ja ootustest. Otsustavaks võib olla mis tahes määraja – kas tal on vaja tõlget kiiresti; kas ta vajab tõlget odavalt, sest tõlkimist pole eelarves ette nähtud; kas tõlget vajatakse ühte keelde või mitmesse; kas tegemist on väga spetsiifilise dokumendi tõlkega, mida suudab teha vaid erialaspetsialist; või vajab ta lihtsalt 100% usaldusväärset partnerit, kes on võimeline teenindama ettevõtte kõik ette tulevad tõlketellimused. Selge on see, et tänases globaalses ärikeskkonnas ei saa rahvusvahelisele edule orienteeritud ettevõte läbi ilma tõlketeenust kasutamata.

(Meie artikkel „Kliendi rollist erialatõlgete valmimisel” avaldati 4. märtsil 2014 ilmunud Äripäevas, lk 3 http://leht.aripaev.ee/images/publicationimages/ddb74e2a-aea1-4486-8261-d106d8a57bd8-Paper/issue.pdf)


«Tagasi